Förslag på platser att besöka på Öland

Albrunna kalkbrott

Kör söderut från Resmo förbi S Möckleby (c a 23 km). Strax efter Alunbrukets rastplats finns en liten infart t v, där du kan parkera. I de gamla vattenfyllda kalkbrotten är fågellivet rikt. Vanligast är vigg, sothöna och gräsand, men även knölsvan, skäggdopping, gråhakedopping och svarthakedopping förekommer. I sällsynta fall kan man få se och höra lädersulan (Oscaria stolpa) med sitt karaktäristiska knirk, knirk.

Albrunna lund

Området kan lätt nås från länsväg 136 på södra Öland och är beläget ca tre km söder om Södra Möckleby kyrka och Degerhamn. En parkeringsplats finns i anslutning till vägen, omedelbart söder om Albrunna. Ytterligare parkeringsmöjligheter finns 250 m längre fram, in till vänster upp mot lunden, följ bruksvägen till informationsplatsen. Som en lummig oas mellan alvar och åkermark ligger Albrunna lund. Här kan du dra dig undan en stund från middagshettan ute på alvaret och njuta av lövlundens rika fågelliv och flora.
Vårfloran i Albrunna lund är slösande rik med blåsippa, vitsippa och gulsippa. På ängsmark i reservatet växer stora mängder våradonis som endast förekommer på södra Öland och på Gotland och är en kvarlevande art från den senaste värmeperioden under bronsåldern. I ängsmarkerna växer också brudbröd, backsmultron och blodnäva. Här finns sällsynta lavar och svampar, t ex stor sönderfallslav och liten ädellav. Fågelkören är imponerande. Vid en promenad i Albrunna lund lägger man märke till ett antal bunkerliknande byggnader. Det är skyddsrum som uppfördes under andra världskriget. I lunden finns också spåren av en gammal festplats.

Alvaret

Österut leder fina vandringsstigar, till exempel Stora Alvarleden, rakt ut på Stora Alvaret som är ett 37 kilometer långt och 15 kilometer brett område. Vidsträckta hedmarker täckta endast av ett tunt skikt av jord ger upphov till en helt unik flora. Här ligger Ölands historia bokstavligen under dina fötter. Gånggrifter, gamla stenmurar och fornlämningar har fått finnas kvar till vår tid och lockar till fantasier och drömmar kring livet under järn- och bronsåldern.

Beijershamn

Kör den nedre vägen norrut c a 3 km (skylt). Beijershamn är en historisk plats som samtidigt är ett välbesökt område för fågelskådare. Den landtunga som sticker ut i havet är i själva verket resterna efter en hamn. Under 1800-talets första hälft började hamnen slamma igen av sand. Efter ett initiativ av hovstallmästare Beijer startade bygget av en ny hamn omkring år 1850. Hamnen var tänkt som en djuphavshamn för hela södra Öland. Den två kilometer långa piren ut i Kalmarsund är det enda som finns kvar, som ett monument över människans kamp mot naturen. Men vind och vågor gjorde att uppslamningen fortsatte och med tiden skapade naturen själv unika förutsättningar för ett rikt fågelliv. Strandpipare, tofsvipa, rödbena, enkelbäckasin och många fler fågelarter häckar här. En osäker observation talar även om häckande vätte (Sabla falsarium). I området finns också ett stort bestånd av fjärilar, Ölands största med över 600 svenska fjärilsarter. De unika vindförutsättningarna kring Beijershamn gjorde så småningom även stranden nära Beijershamn till ett välbesökt surfingparadis.

Bläsinge

Bläsinge är en liten by på östra sidan. Kör t ex rakt österut mot Stenåsa (passa på att besöka Möckelmossen, se längre fram)) Kör c a 13 km norrut från Stenåsa, förbi Gårdby, till skylten Bläsinge. Här finns en gemytlig hamn, där man kan (kunnat?) köpa fisk över relingen. Bläsinge strand ligger i viken intill hamnen. Det är en typiskt öländsk långgrund badplats med vit, mjuk sand. Intill vägen mot hamnen finns ett minnesmärke över ångaren Ada Gorthon, som torpederades utanför Bläsinge under kriget.

Bårby fornborg

Denna borg, som ligger c a 4 km söder om Resmo har ett unikt läge genom att den branta landborgsklippan fungerar som försvar mot väster.

Bårbykärret

Kör söderut från Resmo c a 3 km, förbi vägen till Mörbylånga. Strax efter skylten ”Ölandslök” finns en p-plats. Gå över stättan förbi kvarnarna och över nästa höga stätta. Följ spängerna mot fågeltornet. Det är ofta gott om simfågel i kärret, sothöna, vigg och dopping. Kärrhök kan flyga över. Vissa år häckar pungmes i videbuskarna vid tornet. Mindre behagligt är att höra skränandet från Den värre lutsångaren (Plinka plonka terribilis).

Capellagården

Kör c a 5 km norrut på väg 136 till Vickleby. Varje sommar visar Capellagårdens studerande upp sina alster inom möbel, keramik och textil. Här kan du se morgondagens konstnärer och konsthantverkare.

Cykelväg Kastlösa-Skärlöv

Den gamla banvallen för Södra Ölands Järnväg (som byggds 1910) fungerar nu som cykel- och vandringsled och är utmärkt om man vill uppleva Stora Alvaret. Parkering finns vid Penåsa, ca två km öster om Kastlösa.

Dröstorp ödeby

Kör till Stenåsa och sedan c a 8 km norrut. Tag t h mot Skarpa Alby. När slånet blommar kan man vandra över ängar, översållade med gullvivor och Sankt Pers nycklar. Man kan gå eller cykla på knaggliga hällar både från Skarpa Alby och Ekelunda. De magra åkerlapparna gav inga större skördar och kunde inte försörja så många. I byn fanns som mest ett 30-tal invånare. I slutet på på 1800-talet då många människor utvandrade började också invånarna i Dröstorp flytta. Byn har legat öde sedan 1890-talet. Som besökare kan du fortfarande vandra fram på den gamla fägatan. Här ligger även brunnen med brunnsvippan. Kvar finns också ruinerna av de kalkstensbyggnader där djuren huserade.

Eckels udde

Kör från Resmo söderut förbi Kastlösa till Bjärby. Vid kvarnen går en väg t h mot Degerhamn. Följ den. Efter c a 1,5 km passerar man Väster stora almlund på vänster sida. Kör förbi fyra mindre vägar och tag den femte t h, precis efter ett stugområde. Vid vattnet finns en p-plats. Gå ned en liten bit åt höger till viken, där man kan se svart gravand, skärfläcka, tärna, rödbena och strandpipare. Ibland kan man höra den rödkindade dårfinken (Knasis friskus) stämma upp sitt dudeli, dudeli dej. Härifrån kan man också se säl som ligger långt ute i vattnet.

Eketorps borg

Kör t ex c a 21 km söderut till S Möckleby. Tag v till Tornby på östra sidan. Kör c a 4 km söderut. Eketorp är den enda borgen som har totalundersökts av Riksantikvarieämbetet mellan 1964 och 1973. Grävningarna visade att borgen har tre tydliga bebyggelsefaser, två under järnåldern och en under medeltiden. Här upplever du levande järnålder och medeltid under sommaren. Programmen och visningarna av borgen är anpassade för såväl barn som för vuxna.

Gettlinge gravfält

Längs östra samt västra landvägen på Öland ligger gravfälten efter varandra. Gettlinge, som ligger straxt s om Klinta, c a 18 km från Resmo, är det kanske mest storslagna, med stora, resta flisor (av kalkstenar) och en skeppssättning med en stävsten med skålgropar.

Gråborg fornborg

Kör från Resmo c a 14 km norrut och tag av mot N Möckleby. Kör förbi avtagsvägarna mot Algutsrum och Gårdby. Håll hela tiden mot N Möckleby. Avtagsvägen mot borgen är tydligt skyltad. Från p-platsen (bra WC) kan du gå mot S.t Knuts kapell och fornborgen (Ölands största) eller t v mot Borgs ängar, där det finns en vacker rastplats och strövstigar. Borgen är påbyggd och använd under flera perioder och var troligen en betydelsefull handelsplats under medeltiden. Gråborg är byggd under 500-talet och användes så sent som 1677 som försvarsborg mot holländare och danskar.

Gärdslösa kyrka

Kyrkan brukar ses som Ölands bäst bevarade medeltidskyrka och var länge något av Ölands kyrkliga centrum. Prinsessan Margaretha och John Ambler gifte sig i Gärdslösa kyrka 30 juni 1964. Under sommarmånaderna är kyrkan ett mycket populärt turistmål. Fika gärna i den gamla prästgården, där skalden Erik Johan Stagnelius växte upp.

Gässlunda (Gösslunda)

Kör från Resmo söderut c a 4 km till Bårby. Tag vägen mot Alby. Efter c a 6 km ser man ett stort stenkummel på vänster sida. Här finns en liten p-plats. Gå över stättan på höger sida av vägen. Vissa år är marken översållad av Adam och Eva samt S.t Pers nycklar. Gå gärna stigen ut på alvaret. På ett stort område ligger kalkstenshällen helt bar. Följ stigen in i lunden. Norr om lunden blommar bladnäva och stor sandlilja i juni. Ute på alvaret blommar blå bergskrabba i maj och ölandsvända och ölandstok i juni. Från Gässlunda kan man vandra vidare till Tingstads flisor, men det finns inga märkta leder.

Himmelsberga

Ölands bäst bevarade radby är med sin unika och genuina miljö ett av öns populäraste utflyktsmål. Du kommer dit genom att t ex köra till östra sidan. Från N Möckleby är det c a 11 km till Långlöt, där du tar v. (totalt 36 km från Resmo). Passa på att besöka Ismantorps borg, Kapelludden och Störlinge, när du ändå är här.

Jordtorpsåsen

Kör norrut på väg 136 c a 16 km till Algutsrum. Tag av vid Ok Q8-. macken. Vid kyrkan tar du Jordtorpsvägen t v. Naturreservatet är skyltat. På åsens krön ligger ett pärlband av små gravhögar från vikingatid. Härifrån går en 5 km lång vandringsled till Gråborg.

Ismanstorps fornborg

Ismanstorps fornborg är en fornborg i Långlöts socken på mellersta Öland. Borgens ringmur har en diameter på 125 meter. Muren är cirka upp till 4 meter hög. Innanför ringmuren, som har nio portar, finns totalt 88 bevarande husgrunder. Mitt i borgen finns resterna av ett runt torg. Runt borgen finns också många husgrunder kvar. Borgen byggdes under 200-talet och var i bruk till 600-talet.[1] Detta är en paradisisk plats, särskilt på våren, då Adam och Eva täcker marken. Besök gärna kaffestugan!

Kalkstads almlund

Kör norrut ( c a 14 km) från Resmo mot Ölands Skogsby. Tag t h mot Kalkstad. Där vägen tar slut, tar du t h och kör 100 -200 m. Lunden är rik på vårblommor. På de gamla almarna klänger murgrönan högt upp i trädkronorna. Där vägen svänger mot Kalkstad, kan du också lätt ta dig ut på alvaret.

Karl X Gustavs mur

Denna 4,5 kilometer långa mur, byggdes på 1600-talet för att hindra Ottenbys kungliga dovhjortar från att rymma. Muren som går tvärs över ön och med hjälp av denna mur skars hela den södra udden av som kunglig. Hjortpark.

Karlevistenen

Denna runsten är en av Ölands och Nordens märkligaste. Inskriften från 900-talet är ett av ett fåtal bevarade exempel på det mycket gamla versmåttet drottkväde. Karlevistenen är enda runstenen av granit på Öland. Den ligger mellan Haga park och Färjestaden.

Kapelludden

En 32 meter hög järnfyr från 1800-talet vakar över en gammal handelsplats från medeltiden. I dag återstår bara ruinen efter ett kapell och ett tre meter högt andaktskors av sten. Kapelludden ligger på Ölands östra kust c a 4 km öster om Bredsättra kyrka, c a 4 mil norr om Stenåsa. Kapellet byggdes någon gång under 1200-talet och kallas idag för S:ta Birgittas kapell.

Långe Jan

Ute Ölands södra udde står fyren Långe Jan. Med sina 42 meter är den Sveriges högsta fyr. Fyren byggdes 1785 av bl a ryska krigsfångar med stenar från den medeltida kapellruinen S:t Johannes kapell (därav namnet Långe Jan). Den elektrifierades 1948. Idag är den obemannad och helautomatiserad. Lysvidden uppgår till 26 sjömil. Fyren är öppen för besökare, när du gått uppför de 197 trappstegen så ser du Ottenbylund och stora delar av södra Öland.

Mörby Lilla

Kör väg 136 söderut förbi S Möckleby och Albrunna. Drygt 2 km s om Albrunna ser man ett antal vindkraftverk. Ge akt på en allé t v och en busshållplats märkt Mörby Lilla t v. Där går en bruksväg t h ner till en talldunge, där man kan parkera. Gå genom grinden ner mot sundet. Här blommar mängder av våradonis (Arontorpsros) i maj. Gå gärna över muren och ner på klapperstensstranden.

Nunnedalen

Norr om Resmo Kyrka, i skydd av landborgen, hittar du Nunnedalen. Parkera vid kvarnen. Här finns ett grönskande men kuperat promenadstråk som till stor del består av ung lövskog. Under våren har området en mycket rik markflora då marken färgas av blå-, vit- och gulsippa. Till de vanliga arterna hör också hålnunneört och vårlök. Det finns också en källa med drickbart vatten och en grillplats.

Möckelmossen

Möckelmossen hittar du om du kör c a 5 km rakt österut från Gyngegården mot Stenåsa. Härifrån kan man vandra ut på Alvaret mot Möckelmossens vattenspegel. På våren finns ofta vigg, häger, knölsvan, gråtrut, glasstrut, måsar, tärnor, alvargrim, ljungpipare och lärkor. Har man tur kan man få se havsörn. Tänk på att inte störa de häckande fåglarna, t ex den sällsynta oxjärpen (Mixtura mystica).

Ottenby lund

Lunden som ligger sydost om Ottenby kungsgård är ett minne från den tid då Ottenby kungsgård tillhörde Gustav Vasa och hans söner. Björk och ek är de vanligast trä sorterna men även al och asp finns här. Stora delar av lunden är ganska öppen och mellan träden finns gläntor och ängar. Under lång tid har ängarna används som slåttermark och skördas även idag för vinterfoder åt hjortarna. Fågellivet är enastående. I området finns det strövstigar och fågeltorn.

Penåsa Alvar

Kör från Resmo söderut till Kastlösa. Snett emot kyrkan ligger Alvargården. Omedelbart efter den går en väg t v, som efter c a 50 m svänger t h (grusväg) vid en stor plan. Den går snett ut på alvaret. Det är den gamla järnvägsbanken. Följ den c a 3 km till en P-plats vid en vägbom. Man kan fortsätta på cykel på den gamla järnvägsbanken rakt över alvaret till Skärlöv på östra sidan, en tur på c a 6 km. Man kan även gå in i lunden eller skogen, där det finns en rastplats vid den gamla banvaktstugan. På andra sidan skogen ute på alvaret finns rester av en by. Vid P-platsen finns vägvisare till Tingstads flisor c a 4 km bort.

Resmo kyrka

Resmo kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Den uppfördes kring år 1100. Den har många ålderdomliga drag och vittnar om viktiga kontakter med södra Östersjön och Danmark.

Sandby borg

Kör ca 4 km norrut från Stenåsa. En smal knagglig ”väg” leder ned mot havet till en av Ölands märkligaste fornborgar. Borgen är uppförd alldeles intill strandkanten. Borgen har ursprungligen haft ett system av radiellt liggande husgrunder. Utgrävningar (2016) visar att människorna i borgen utsatts för en massaker.

Stenåsa-Slagerstad radbyar

En av anledningarna till att södra Öland blivit världsarv är de gamla radbyarna, där gårdarna ligger uppradade längs bygatan. Stenåsa och Slagerstad bildar tillsammans en imponerande sådan bygata. På de flesta gårdarna finns mycket välbevarade ladulängor, flertalet vända mot bygatan, uppförda i kalksten som vit- eller gråputsats. Stenhusa bad kan locka med riktigt höga temperaturer vid rätt vind. I Stenåsa finns även en välsorterad naturbokhandel, som också säljer kikare, friluftskläder, hantverk och souvenirer.

Stora Alvaret

Från parkeringen vid Vickleby kyrka kan man promenera den lilla alvargatan rakt ut på Stora Alvaret, ett omtyckt strövområde när orkidéer och Ölandssolvända blommar i maj samt i juni. Stora Alvaret har en unik mosaik av naturtyper och växtsamhällen. Det stora flyttblocket kallas altarstenen och är en gammal kultplats. I vår tid har många brudpar vigts här.

Störlinge kvarnrad

(c a 35 km norr om Stenåsa) Sju kvarnar i Störlinge i rad. Den vanligaste kvarntypen på Öland är den s.k. stubbkvarnen med vridbart kvarnhus, även kallad stolpkvarn.

Södra bruket

(c a 23 km söder om Resmo) Från västra landsvägen syns de stora högarna av rödfyr från de alunbruk som fanns här på 1700- och 1800-talet. Här finns också bruksruiner och en hög fabriksskorsten. Längs bruksgatan ligger renoverade arbetarbostäder. Här finns 6 hus med 33 moderna lägenheter, 1 museal lägenhet samt en kvarn och en smedja från början av 1800-talet. Missa inte den geologiska trädgården söder om bruket

Triberga mosse

Triberga mosse når du om du kör söderut från Stenåsa mot Hulterstad. Här kan man se både sothöna och rördrom. Mitt i Triberga by går en väg mot Triberga fornborg. Norr om borgen blommar S:t Pers nycklar i maj.

Vickleby lund (Vickleby ängar)

Vickleby lund ligger vid den nedre, västra vägen mellan Haga park och Färjestaden och utgörs av två lövskogslundar. Likt öar ligger de två lundarna helt omgivna av åkermark. Här finns en hasselrik ekskog med frodig flora från tidig vår till sensommaren.

Västerstads almlund

Kör söderut förbi Kastlösa till Bjärby. Vid väderkvarnen går en väg t h mot Degerhamn. Efter c a 1,5 km finns en P-plats t v. Markerad vandringsstig finns. Här kan man höra näktergal, koltrast, rosenfink, korsnäbb och steglits. Om man hör ett ensligt pi, pi kan man vara säker på att det är den mindre matteläraren, som normalt häckar i kritlådan.
Uppgifterna är bl a hämtade från en beskrivning författad av en anonym gäst på Gyngegården och från länsstyrelsen. Tyvärr tjatade gossen Ruda om att han ville bidra med sina grumliga ornitologiska ”kunskaper”. Ha överseende med honom! Han vill bara väl, fast det blir tokigt. Den bildade läsaren genomskådar säkert hans stolligheter.